a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
knihy-pre-deti

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom E-shopu a prevádzkovateľom osobných údajov je Činčuáčik.
Dotknutou osobou je kupujúci, ktorého osobné údaje sú poskytnuté výlučne za účelom plnenia
a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej
objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými
stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované
a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s Nariadením GDPR, zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).
Účelom spracúvania osobných údajov je:

– registrácia dotknutej osoby na internetovej stránke www.cincuacik.sk podľa ust. § ods. 1
písm. a) Zákona,
– vybavenie elektronickej objednávky dotknutej osoby (meno, adresa, e-mail, telefónne
číslo),
– výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
– uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR),
– iný účel.

Osobné údaje sa spracúvajú v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa,
kontaktné telefónne číslo a/alebo e-mailový kontakt, ako aj ďalšie údaje, charakterizované ako
identifikátor fyzickej osoby podľa ust. § 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať iné osobné údaje dotknutých osôb pokiaľ je ich
spracúvanie nevyhnutné vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú. Osobné údaje sú
uchovávané po dobu existencie účelu, na ktorý boli získané. Po tejto dobe sa osobné údaje
uchovávajú, ak to ustanovujú právne predpisy (nevyhnutná doba archivácie, oprávnené záujmy
prevádzkovateľa a pod.).

Kupujúci ako dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR právo:

– kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bol takýto súhlas
udelený (čl. 7 ods. 3 GDPR),
– na prístup k osobným údajom (článok 15),
– na opravu a doplnenie osobných údajov, (článok 16),
– na výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie, ak výmazu nebránia legislatívne
podmienky (článok 17),
– na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
– na prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok
20),
– namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),

– podať sťažnosť kontrolnému orgánu na ochranu osobných údajov – Úrad na ochranu
osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, Bratislava (článok 13, ods. 2, písm. d), resp.
článok 77):

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia
GDPR, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby
alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Žiadosť na uplatnenie vyššie uvedených práv je dotknutá osoba oprávnená zaslať na adresu
miesta podnikania prevádzkovateľa (uvedená vyššie) alebo e-mailom na adresu:
knihy@cincuacik.sk.

Príjemcovia osobných údajov dotknutej osoby sú subdodávatelia prevádzkovateľa v súvislosti
s plnením kúpnej zmluvy, úhradou kúpnej ceny, a to Činčuáčik:

Bosákova 7
85104, Bratislava
IČO: 52 037 321
DIČ: 1080342912

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností
vyplývajúcich medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim,
ako aj po dobu 3 rokov od ukončenia tohto zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby je
prevádzkovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných
údajov dotknutej osoby, ako aj k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä
zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou
údržbou počítačov.

Dotknutá osoba odoslaním elektronickej objednávky na internetovej stránke www.cincuacik.sk
potvrdzuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom
rozsahu prijíma, a to zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmena je účinná odo dňa
umiestnenia nového znenia na internetovej stránke www.cincuacik.sk. Prevádzkovateľ sa
zároveň zaväzuje upozorniť na zmenu podmienok ochrany osobných údajov kupujúceho
elektronickou písomnou formou na e-mailovú adresu, ktorú prevádzkovateľovi poskytol.

Podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 10.07.2019.